Klubbens vedtægter

Indhold:

Navn, formål, tilhørsforhold § 1 – 6

Generalforsamlingen § 7 – 10

Klubbens daglige ledelse § 11

Regnskab og kontingent § 12 – 14

Overtrædelse af vedtægterne § 15

Klubbens opløsning §16 – 17

 

Navn, formål, tilhørsforhold

§ 1

Stk. 1: Klubbens navn er ”Roklubben Øresund”. Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune.

Stk. 2: Klubbens formål er at give aktive medlemmer mulighed for at dyrke rosport og at få flere til at dyrke roning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at knytte medlemmerne sammen, og udbrede kendskabet til roning. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben.

§ 2

Roklubben Øresund er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts Forbund.

§ 3

Stk. 1: Som aktivt seniormedlem kan optages enhver person over 18 år, og som tilslutter sig klubbens formål.

Stk. 2: Som aktiv ungdomsroer kan optages enhver person i alderen 12-18 år.

Stk. 3: Som miniroer kan optages enhver person under 12 år.

Stk. 4: Ved optagelse må ungdoms- og miniroere aflevere forældres eller værges skriftlige tilladelse.

Stk. 5: Alle aktive roere må før optagelse have afgivet skriftlig erklæring om at have færdighed i svømning og jævnlig, på bestyrelsens forlangende, aflægge svømmeprøve.

Stk. 6: Enhver kan optages som fitnessmedlem. Fitnessmedlemmer har adgang til klubbens lokaler og arrangementer og må benytte motionsrum og bad.

Stk. 7: Enhver kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har adgang til klubbens lokaler og arrangementer; men må ikke benytte klubbens materiel, herunder bl.a. baderum.

Stk. 8: Efter 25/50/60 års medlemskab, modtager medlemmet en jubilæumserindring. Erindringen gives til aktive medlemmer. Ved 40-års jubilæum gives en buket blomster. I medlemsperioden må medlemmet maksimalt have været passiv i 5/10 år.

§ 4

Stk. 1: Begæring om optagelse i klubben må ske skriftligt til bestyrelsen, som dog er bemyndiget til at nægte optagelse.

Stk. 2: Såfremt en person nægtes optagelse, kan den pågældende kræve spørgsmålet behandlet og endelig afgjort på den førstkommende generalforsamling. Kravet herom skal skriftligt stilles overfor bestyrelsen.

Stk. 3: Optagne medlemmer betragtes først som egentlige medlemmer af klubben, når kontingentet er betalt.

§ 5

Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent at standse optagelse af medlemmer.

§ 6

Lovlig udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse, til kassereren, med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned mod betaling af eventuel restance.

Generalforsamlingen

§ 7

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2: Der afholdes generalforsamling inden udgangen af februar måned hvert år med angivelse af dagsorden, der skal indeholde nedenstående:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg:
  1. Bestyrelse i henhold til vedtægterne
  2. 2 suppleanter
  3. 2 revisorer
  4. 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 4: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel digitalt til hvert enkelt medlem på den i klubbens medlemsregister anførte e-mailadresse og på klubbens hjemmeside.

Stk. 5: Formand, rochef, materielforvalter er på valg i ulige år – næstformand, kasserer, husforvalter er på valg i lige år.

Stk. 6: Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.

Stk. 7: Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

§ 8

Stk. 1: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er anført i klubbens vedtægter.

Stk. 2: Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Taleret har kun de medlemmer, der ikke er i restance.

Stk. 3: Kun seniormedlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 4: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5: Skriftlig afstemning skal foretages, når 5 stemmeberettigede forlanger det, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

§ 9

Stk. 1. Beslutning om ændring af klubbens vedtægter eller om opløsning af klubben kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der ikke mødt tilstrækkeligt, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes inden 8 dage med mindst 14 dages varsel til ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10

Stk. 1: Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom med forslag til dagsordenen.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og indkaldes skriftligt, jf. §7 stk. 4, med mindst én uges varsel.

Klubbens daglige ledelse

§11

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, rochef, materielforvalter og husforvalter.

Stk. 2: Klubben tegnes af formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, og kassereren hver for sig.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 6: Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

Stk. 7: Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

Stk. 8: Bestyrelsen udarbejder reglement for den daglige roning mv.

Stk. 9 a: Såfremt der ikke kan rekrutteres en bestyrelse i henhold til § 11 stk. 1, vælges en kollektiv bestyrelse på 6 personer blandt klubbens seniormedlemmer. Medlemmerne af den kollektive bestyrelse fungerer som selvsupplerende udvalg.

Stk. 9 b Blandt medlemmerne af den kollektive bestyrelse udpeges en kontaktperson til hvem henvendelser fra tredjemand rettes.

Stk. 9 c: Blandt medlemmerne af den kollektive bestyrelse udpeges en regnskabsfører, der varetager klubbens regnskab. Kontaktpersonen og regnskabsføreren tegner klubben hver for sig.

Stk. 9 d: Blandt medlemmerne af den kollektive bestyrelse udpeges tre personer, der fungerer som rochef, materialforvalter og husforvalter.

Stk. 9 e: Alle bestyrelsens øvrige poster fordeles blandt den samlede kollektive bestyrelse.

Stk. 9 f: Den kollektive bestyrelse er på valg hvert år.

Regnskab og kontingent

§ 12

Stk. 1: Kassereren er ansvarlig for regnskabets førelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen i februar måned. Budget udarbejdes af kassereren og forelægges på generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskab og budget sendes digitalt til hvert medlem, jf. §7 stk. 4, i revideret stand, mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13

Stk. 1: Kontingenter fastsættes på klubbens generalforsamling.

Stk. 2: Kontingent indbetales minimum kvartalsvis forud til klubbens bankkonto. Der udsendes ikke opkrævninger.

Stk. 3: Bestyrelsen kan, hvis den finder det begrundet, nedsætte eller give kontingentfrihed.

§ 14

Når et medlem trods skriftlig påmindelse ikke har betalt kontingent, kan bestyrelsen formene vedkommende adgang til klubbens materiel, idømme karantæne eller ekskludere vedkommende. Ved eventuel genoptagelse betales restancen.

Overtrædelse af vedtægterne

§ 15

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere eller give karantæne til medlemmer, der ikke overholder klubbens vedtægter og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller på anden måde modarbejder klubben.

Stk. 2: Intet medlem kan ekskluderes uden, at vedkommende har været indkaldt til et bestyrelsesmøde, hvor medlemmet har haft lejlighed til at forsvare sig, og hvor eventuelle vidner har afgivet forklaring.

Stk. 3: Et ekskluderet medlem kan skriftligt begære, at bestyrelsen forelægger spørgsmålet om eksklusion førstkommende ordinære generalforsamling. Den ekskluderede har adgang til denne generalforsamling og stemmeret vedrørende punktet om eksklusionen.

Klubbens opløsning

§ 16

Ved opløsning overgår klubhus og bådehal på matrikel 49p Kastrup by, Kastrup i henhold til bestående lejekontrakt til Tårnby kommune.

Ændringer af nærværende paragraf kan kun ske efter godkendelse af Tårnby kommunalbestyrelse.

§ 17

Klubbens formue, efter betaling af gæld, skal anvendes til et almennyttigt formål efter Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelses bestemmelse, hovedsagelig inden for motionsroning.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Roklubben Øresunds ordinære generalforsamling i februar 2017 og senere ændret på den ordinæregeneralforsamling 22. februar 2022.