Generalforsamling

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene. Formand, rochef og materielforvalter er på valg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 5. febuar 2019
Roklubben Øresund
Hanne Vinther, formand

Login