Love

Indhold:

Navn, formål, tilhørsforhold § 1 – 6

Generalforsamlingen § 7 – 11

Regnskab og kontingent § 12 – 14

Overtrædelse af lovene § 15

Ungdomsafdelingen § 16

Ophævelse § 17

Navn, formål, tilhørsforhold

§ 1

 1. Klubbens navn er ”Roklubben Øresund”. Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune.
 2. Klubbens formål er at øve medlemmerne i roning og dermed fremme interessen for denne sport, og om muligt øve anden sport, samt ved sammenkomster at knytte medlemmerne sammen.

§ 2

 1. Roklubben Øresund er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts Forbund.

§ 3

 1. Som aktiv seniormedlem kan optages enhver mand eller kvinde over 18 år.
 2. Som aktiv ungdomsroer kan optages enhver dreng eller pige i alderen 12-18 år, dog kan bestyrelsen dispensere herfra.
 3. Som miniroer kan optages enhver dreng eller pige under 12 år.
 4. Ved optagelse må ungdoms- og miniroere aflevere forældres eller værges skriftlige tilladelse.
 5. Alle aktive roere må før optagelse have afgivet skriftlig erklæring om at have færdighed i svømning og skal jævnlig på bestyrelsens forlangende aflægge svømmeprøve.
 6. Som Fitnessmedlem kan optages enhver mand eller kvinde. Fitnessmedlemmer har ret til at deltage i klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret.
  Fitnessmedlemmer har adgang til klubben og må benytte motionsrum og bad.
 7. Som passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde. Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens generalforsamlinger, men har ingen stemmeret. Passive medlemmer har adgang til klubben, men må ikke benytte klubbens materiel; herunder bl.a. baderum.
 8. Efter 25/50 års medlemskab, modtager medlemmet en jubilæumserindring. Erindringen gives til aktive medlemmer. I medlemsperioden må medlemmet maksimalt have været passiv i 5/10 år.

§ 4

Begæring om optagelse i klubben må ske skriftligt til bestyrelsen, som dog er bemyndiget til at nægte optagelse.

Såfremt en person nægtes optagelse, kan den pågældende kræve spørgsmålet behandlet og endelig afgjort på den førstkommende generalforsamling. Kravet herom skal skriftligt stilles overfor bestyrelsen.

Optagne medlemmer betragtes først som egentlige medlemmer af klubben, når kontingentet er betalt.

§ 5

Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse optagelse af medlemmer.

§ 6

Lovlig udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned mod betaling af eventuel restance.

Generalforsamlingen

§ 7

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling inden udgangen af februar måned hvert år med angivelse af dagsorden, der skal indeholde nedenstående:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Formand, rochef, materieforvalter er på valg i ulige år – næstformand, kasserer, husforvalter og ungdomsleder er på valg i lige år. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.

Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er anført i klubbens love.

Taleret og stemmeret har kun de medlemmer, der ikke er i restance.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun seniormedlemmer og ungdomsmedlemmer over 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal foretages, når 5 stemmeberettigede forlanger der, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

§ 9

Til behandling og vedtagelse af lovændringer kræves dog, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling.
Lovændringer skal, for at være gyldige, vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Er 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på den ordinære generalforsamling, indkaldes skriftligt inden 8 dage og med mindst 14 dages varsel til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. På den ny generalforsamling kræves ligeledes 3/4 af de afgivne stemmer for at lovændringen er gyldig.

§ 10

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og indkaldes skriftligt med mindst én ugen varsel.

Klubbens daglige ledelse

§ 11

1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, rochef, ungdomsleder, materielforvalter og husforvalter.

2. Klubben tegnes af formanden, næstformanden og kassereren hver for sig.

3. Bestyrelsen vælges for 2 år adgangen. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år.

4. Formanden kan højst vælges i 3 på hinanden følgende perioder.

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

7. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

8. Bestyrelsen udarbejder reglement for den daglige roning mv.

Regnskab og kontingent

§ 12

Kassereren er ansvarlig for regnskabets førelse. Regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen i februar måned.
Budget udarbejdes af kassereren og forelægges på generalforsamlingen.

Regnskab og budget er tilgængeligt i Klubben i revideret stand 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13

1. Kontingent for aktive senior- og ungdoms- og miniroere samt passive medlemmer fastsættes på klubbens generalforsamling.

2. Kontingent indbetales minimum kvartalsvis forud.

3. Bestyrelsen kan, hvis den finder det begrundet, nedsætte eller give kontingentfrihed.

§ 14

Når et medlem i 2 måneder trods skriftlig påmindelse ikke har betalt kontingent, kan bestyrelsen formene vedkommende adgang til klubbens materiel, idømme karantæne eller ekskludere vedkommende. Ved eventuel genoptagelse betales restancen.

Overtrædelse af lovene

§ 15

1. Bestyrelsen kan ekskludere eller give karantæne til medlemmer, der ikke oveholder klubbens love og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller på anden måde modarbejder klubben.

2. Intet medlem kan ekskluderes uden, at vedkommende har været indkaldt til et bestyrelsesmøde, hvor han eller hun har haft lejlighed til at forsvare sig, og hvor eventuelle vidner har afgivet forklaring.

3. Et ekskluderet medlem kan skriftligt begære, at bestyrelsen forelægger spørgsmålet om eksklusion førstkommende ordinære generalforsamling. Den ekskluderede har adgang til denne generalforsamling og stemmeret vedrørende punktet om eksklusionen.

Ungdomsafdelingen

§ 16

1. Ungdomsroere må kun opholde sig i klubben eller benytte klubbens materiel på de af bestyrelsen fastsatte tider.

2. Medlemmer af ungdomsafdelingen under 15 år har adgang til, men ikke stemmeret på klubbens generalforsamlinger.

3. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der forestår den daglige ledelse af ungdomsafdelingen.

Ophævelse

§ 17

1. Klubbens ophævelse kræver, at 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling.

2. Ved ophævelse overgår klubhus og bådehal på matrikel 49p Kastrup by, Kastrup i henhold til bestående lejekontrakt til Tårnby kommune.

3. Ændringer på nærværende paragraf kan kun ske efter godkendelse af Tårnby kommunalbestyrelse.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i februar 2017