Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag 21. februar 2023 kl. 19.00

Hermed indkaldes til generalforsamling i Roklubben Øresund med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:

       a. Bestyrelse i henhold til lovene – Formand, rochef og materielforvalter er på valg. Rochef og materielforvalter modtager ikke genvalg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet for 1. kvartal være indbetalt.

Bestyrelsen

Roklubben Øresund


Udgivet

i

af