Alle roere skal kunne svømme 300 meter og iføre sig redningsvest i vandet samt svømme mellem to årer. Kom op i Korsvejsbadet fredag den 2. marts og 16. marts kl. 18.00 og deltag i redningsøvelserne.

Ror du med din egen selvoppustelige redningsvest, skal du skrive under på tro og love, at din vest er testet og fundet i orden. Hvert år skal patronen kontrolvejes, og vesten skal pustes op for at sikre, at den holder luft. Vi hjælper dig med at teste din vest to tirsdage hhv. 13. og 20. marts kl. 18.00.

Nu er det her!

Få overblik over året 2017 i dansk roning.
Årshæftet 2017 er klar! Link til DFfRs årshæfte 2017

Årshæftet er magasinet, hvor hovedbestyrelsen samt alle udvalgsformænd ser tilbage på året der er gået og fremhæver de ting, der har været vigtige i det forgangne år.

 

Bliv en bedre styrmand!

Den 13. marts kl. 20.00-21.00 har bestyrelsen et indlæg om roreglement, søulykke, erstatningspligt, ansvarsforsikring, bådforsikring, brug af bådlift, søvejsregler. Vi prøver at besvare alle spørgsmål, så vi alle kan blive dygtigere styrmænd.

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Valg:

a. Bestyrelse i henhold til lovene. Næstformand og kasserer er på valg; begge modtager genvalg. Formanden er også på valg, da den nuværende formand, Hanne Vinther, på sidste generalforsamling kun lod sig genvælge for ét år. Såfremt der ikke kommer andre emner til formandsvalg, er Hanne villig til genvalg for yderligere ét år.

b. 2 suppleanter

c. 2 revisorer

d. 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 18. januar 2018
Roklubben Øresund
Birgitte Lundsteen
Næstformand, sekretær