Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Valg:

a. Bestyrelse i henhold til lovene. Næstformand og kasserer er på valg; begge modtager genvalg. Formanden er også på valg, da den nuværende formand, Hanne Vinther, på sidste generalforsamling kun lod sig genvælge for ét år. Såfremt der ikke kommer andre emner til formandsvalg, er Hanne villig til genvalg for yderligere ét år.

b. 2 suppleanter

c. 2 revisorer

d. 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 18. januar 2018
Roklubben Øresund
Birgitte Lundsteen
Næstformand, sekretær